برنامه ایمن سازی کودکان

برنامه ایمن سازی کودکان

ایمن سازی با واکسن روش مفید و ارزان جهت جلوگیری از ابتلا به بیماری ها می باشد ، واکسیناسیون روتین درکشور ما بر طبق برنامه ایمن سازی کشوری انجام می شود ، در این مطلب سعی شده است نکات مورد سوال والدین در زمینه واکسیناسیون و عوارض و موارد منع انجام را بیان کنیم امید است که مفید واقع شود.

باورهای غلط در مورد ممنوعیت ایمن سازی

شرایط ذیــل دلیلی بـر ممنوعیـت ایمـن سازی نبــوده و نیازی بــه تعویـق ایمن سازی نمی باشـد:

مواجهه اخیر با یک بیماری عفونی

بیماری خفیف با تب مختصر مانند سرماخوردگی، عفونت گوش و اسهال خفیف

دوره نقاهت یک بیماری

دریافت آنتی بیوتیک (بجز در مورد واکسن خوراکی تیفوئید)

دریافـت داروهـای ضـد ویروسـی (بجز در مورد واکسـن آبله مرغان و واکسـن زنـده آنفلوانزا)

نارس بودن شیرخوار یا وزن کم هنگام تولد

تماس خانگی با خانم باردار

سـابقه حساسـیت خفیـف کننده یا غیراختصاصی در دریافت کننده واکسن یا بستگان وی (بجز حساسـیت شـدید شـناخته شـده فرد دریافت یکـی از اجزای واکسـن)

تغذیه با شیر مادر

سوء تغذیه

ابتلا به زردی دوره نوزادی

سابقه سندرم مرگ ناگهانی شیرخوار در خانواده

(تمـاس خانگـی بـا فـرد دچـار نقـص ایمنی (بجـز موارد خـاص مربوطه ذکر شـده اسـت

سابقه جراحی اخیر یا جراحی در آینده نزدیک

بیماری های مزمن غیرواگیر قلب، ریه (مانند آسم)،کلیه یا کبد و بیماری های  متابولیک(مانند دیابت)

بیماری هـا و شـرایط پایـدار و غیـر پیـش رونـده عصبـی (مانند سـندرم داون فلـج مغزی *)

سابقه تشنج در خانواده

سابقه خانوادگی پیامد نامطلوب ایمن سازی (مگر موارد مرتبط با نقص ارثی سیستم ایمنی)

دریافت اخیر فرآورده های خونی یا گاماگلوبولین در گیرندگان واکسن های غیر فعال

توصیه های پس از تزریق واکسن

پـس از واکسیناسیون، برخی واکنـش هــا مانند تب، درد و تورم در محل  تزریق و بی قراری کودک شایع بوده و یادآوری این مطلب بــه  والدین از نگرانی ایشان می کاهد.

در مواردی که درمحل تزریق واکسن، تورم و قرمزی وجود داشته باشد، قرار دادن پارچه سرد و مرطوب تمیز در محل مـی تواند در کاهش درد موثر باشد.

توصیه می شود بعد از تزریق واکسن پنـج گانه و یا سه گانه در صورت بروز تب، درد و بـی قراری،اسـتامینوفن بـا دز مناســب تجویز شده و درصورت نیاز ، هر چهارساعت یک بار(حداکثر تا 5 بار در 24 ساعت)تکرار شود. در مورد کودکان دچار بیماری های قلبی که مســتعد نارسایی حاد احتقانی در اثر عوامل تسهیل گر مثل تـب هستند، پیشنهاد می شود استامینوفن تا 48 ساعت همزمان و یا بعد از تزریق واکسـن پنج گانه و یا سه گانه تجویز شــود.

  • پـس از واکسیناسـیون باید از پوشاندن لباس تنگ به کودک که موجب وارد آمدن فشار بــه محل تزریق مــی شود، اجتنـاب کرد.
  • شستن محل تزریق واکسن و استحمام کودک پـس از واکسیناسیون منعی ندارد.

توصیه هایی برای کاهش ناآرامی ، درد و تب

توصیه های گوناگونـی برای کاهـش درد و ناراحتـی کودک هنگام واکسیناسـیون ارایـه شـده اسـت. در ایـن میـان پـدر و مـادر نقـش مهمـی ایفـا مـی کننـد. بدین صـورت کـه بهتـر اسـت پـدر و مـادر به جـای مهار کـودک با خشـونت و اجبـار، از روش هـای ایجـاد آرامـش در کـودک اسـتفاده کننـد. همچنین بهتر اسـت به جای "درد" و "سوزش" از کلماتـی چون "فشار کوچیک" استفاده نمود و هیـچ گاه کـودک را تهدیـد بـه تزریق آمپـول به عنـوان مجازات بـرای رفتـار نادرسـت وی نکنند.

علاوه براین چندین تکنیک جســمانی و روانی برای به حداقل رسـاندن نا آرامی و درد هنگام واکسیناسیون وجود دارد که درادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:

روش های جسمانی

برقراری تماس پوست به پوست مادر و شیرخوار

تجویز واکسن به کودک در آغوش والدین

نوازش کودک پس از تزریق

تزریق سریع واکسن بدون آسپیره کردن قبل از تزریق

در مواردی که چندین واکسن در یک نوبت باید تجویز شـود، توصیه می شود واکسن های خوراکی در ابتدا و واکسنی که بیشترین درد را ایجاد می کند، در مرحله بعدی تجویـز شـود.

روش های روانی

آرام کردن، نوازش و دلجویی از شیرخوار حین و پس از واکسیناسیون

انجام اقداماتی برای پرت کردن حواس کودک مانند استفاده از اسباب بـازی ها یـا خواندن کتـاب داستان برای کودک یـا گذاشتن موسیقی مــورد علاقه کودک

عدم استفاده از لغات حاکی از اضطراب هنگام صحبت با کودک

 اجتناب از دادن اطمینان بیش از حد به کودک